home 当前位置:首页 > 成果发表

1. Hui Chen, Xian-Li Zhang, Yu-Yang Zhang, Dongfei Wang1, De-Liang Bao, Yande Que, Wende Xiao, Shixuan Du, Min Ouyang, Sokrates T. Pantelides, Hong-Jun Gao.
"Atomically precise, custom-design origami graphene nanostructures"
Science 365, 1036 (2019)  1 

2. Lingyuan Kong, Shiyu Zhu, Michał Papaj, Hui Chen, Lu Cao, Hiroki Isobe, Yuqing Xing, Wenyao Liu, Dongfei Wang, Peng Fan, Yujie Sun, Shixuan Du, John Schneeloch, Ruidan Zhong, Genda Gu, Liang Fu, Hong-Jun Gao and Hong Ding.
"Half-integer level shift of vortex bound states in an iron-based superconductor"
Nature phys., (Accept. 2019)  1 

3. Kai Yang, Hui Chen, Thomas Pope, Yibin Hu, Liwei Liu, Dongfei Wang, Lei Tao, Wende Xiao, Xiangmin Fei, Yu-Yang Zhang, Hong-Gang Luo, Shixuan Du, Tao Xiang, Werner A. Hofer&Hong-Jun Gao.
"Tunable giant magnetoresistance in a singlemolecule junction"
Nat commun.10, 3599 (2019)   1 

4. Rui-Song Ma, Jiajun Ma, Jiahao Yan, Liangmei Wu, Hongtao Liu, Wei Guo, Shuai Wang, Qing Huan, Xiao Lin, Lihong Bao.
"Direct probing of imperfection-induced electrical degradation in millimeter-scale graphene on SiO2 substrates"
2D Materials 6, 045033 (2019)  1


5.Hui Guo, Xueyan Wang, Hongliang Lu, Lihong Bao, Hao Peng, Kai Qian, Jiajun Ma, Geng Li, Li Huang, Xiao Lin, Yu-Yang Zhang, Shixuan Du, Sokrates T Pantelides and Hong-Jun Gao.
"Centimeter-scale, single-crystalline, AB-stacked bilayer graphene on insulating substrates"
2D Materials 6, 045044 (2019)  1

6.  Jun Zhou, Jianshuo Zhang, Haitao Yang, Zhuan Wang, Jin-an Shi, Wu Zhou, Nan Jiang, Guoyu Xian, Qi Qi, Yuxiang Weng, Chengmin Shen, Zhaohua Cheng and Shengtai He.
"
Plasmon-induced hot electron transfer in Au–ZnO heterogeneous nanorods for enhanced SERS"
Nanoscale11,11782 (2019)  
1

7.  Mengfei Xue, Qi Zheng, Runkun Chen, Lihong Bao, Shixuan Du and Jianing Chen.
"Tin diselenide van der Waals materials as new candidates for mid-infrared waveguide chips"
Nanoscale11,14113 (2019)  
1

8. Hongtao Liu, Lihong Bao, Zhang Zhou, Bingyu Che, Ruizi Zhang, Ce Bian, Ruisong Ma, Liangmei Wu, Haifang Yang, Junjie Li, Changzhi Gu, Cheng-Min Shen,Shixuan Du and Hong-Jun Gao.
"Quasi-2D Transport and Weak Antilocalization Effect in Few-layered VSe2"
Nano lett.19, 4551 (2019) 
1
 
9. Aisheng Song, Ruoyu Shi, Hongliang Lu, Lei Gao, Qunyang Li, Hui Guo, Yanmin Liu, Jie Zhang, Yuan Ma, Xin Tang, Shixuan Du, Xin Li, Xiao Liu, Yuan-Zhong Hu, Hong-Jun Gao, Jianbin Luo, and Tian-Bao Ma.
"Modeling Atomic-Scale Electrical Contact Quality Across Two-Dimensional Interfaces"
Nano lett.19, 3654 (2019)  
1
 
10. Yixuan Gao, Yu-Yang Zhang and Shixuan Du.
"Recovery of the Dirac states of graphene by intercalating two-dimensional traditional semiconductors"
J.Phys.:Condens.Matter 31 (2019)
1

11. Zhong-Liu Liu, Bao Lei, Zhi-Li Zhu, Lei Tao, Jing Qi, De-Liang Bao, Xu Wu, Li Huang, Yu-Yang Zhang, Xiao Lin, Ye-Liang Wang, Shixuan Du, Sokrates T. Pantelides and Hong-Jun Gao.
"Spontaneous Formation of 1D Pattern in Monolayer VSe2 with Dispersive Adsorption of Pt Atoms for HER Catalysis"
Nano lett.19 (2019)
1

12. Lei Tao , Wei Guo , Yu-Yang Zhang , Yan-Fang Zhang, Jiatao Sun, Shixuan Du ,Sokrates T. Pantelides.
"Quantum nutcracker for near-room-temperature H2 dissociation"

Sci. Bull.64,4 (2019)  1

13. Chuang Gao, Lei Tao, Yu-Yang Zhang, Shixuan Du, Sokrates T. Pantelides, Juan Carlos Idrobo, Wu Zhou, and Hong-Jun Gao.
"
Spectroscopic signatures of edge states in hexagonal boron nitride"
Nano Res.,12, 1663 (2019)  1

14. LeiTao, Yuyang Zhang, ShiXuan Du
"Construction and manipulation of self-assemble structures on solid surfaces"
Scientia Sinica Chimica49, 441 (2019) 1

15. Li Dong, Aiwei Wang, En Li, Qin Wang, Geng Li, Qing Huan, Hong-Jun Gao.
"Formation of Two-Dimensional AgTe Monolayer Atomic Crystal on Ag(111) Substrate"
Chin. Phys. Lett. 36, 028102 (2019)  1

16. Bao Lei, Yu-Yang Zhang, Shi-Xuan Du.
"Band engineering of B2H2 nanoribbons"
Chin. Phys. B, 28, 046803 (2019)  1

17. Wen-Yan Xu, Li-Zhi Zhang, Li Huang, Yan-De Que, Ye-Liang Wang, Xiao Lin, Shi-Xuan Du.
"Interaction of two symmetric monovacancy defects in graphene"
Chin. Phys. B, 28, 046801 (2019)  1

18. Hai-Tao Zhou, Da-Bo Liu, Fei Luo, Ye Tian, Dong-Sheng Chen, Bing-Wei Luo, Zhang Zhou, Cheng-Min Shen.
"Epitaxial fabrication of two-dimensional TiTe2 monolayer on Au(111) substrate with Te as buffer layer"
Chin. Phys. B, 28, 068012 (2019)  1

19. Zhipeng Song, Bao Lei, Yun Cao, Jing Qi, Hao Peng, Qin Wang, Li Huang, Hongliang Lu, Xiao Lin, Ye-Liang Wang, Shixuan Du and Hong-Jun Gao.
"Direct deposition of graphene nanowalls on ceramic powders for the fabrication of a ceramic matrix composite"
Chin. Phys. B, 28, 056801 (2019)  1

20. Hui Guo, Xueyan Wang, De-Liang Bao, Hong-Liang Lu, Yu-Yang Zhang, Geng Li, Ye-Liang Wang, Shi-Xuan Du and Hong-Jun Gao.
"Fabrication of large-scale graphene/2D-germanium heterostructure by intercalation"
Chin. Phys. B, 28, 078103 (2019)  1

21. Hui Guo, Hui Chen, Yande Que, Qi Zheng, Yu-Yang Zhang, Li-Hong Bao, Li Huang, Ye-Liang Wang, Shi-Xuan Du and Hong-Jun Gao.
"Low-temperature growth of large-scale, single-crystalline graphene on Ir(111)"
Chin. Phys. B, 28, 056107 (2019)  1