Group Leader : Hong-Jun Gao
Members: Cheng-Min Shen
                  Hai-Tao Yang
                  Li-Hong Bao
                  Geng Li
                  Li Huang
                  Hui Chen
                  Hui Guo
Secretary:  Ling He

Research direction more》
Cooperation more》