home 当前位置:首页 > 成果发表
1. Hui Chen, Hong-Jun Gao
"Widespread pair density waves spark superconductor search"

Nature 618, 910 (2023)  1

2. Jindong Ren, Maximilian Koy, Helena Osthues, Bertram Schulze Lammers, Christian Gutheil, Marvin Nyenhuis, Qi Zheng, Yao Xiao, Li Huang, Arne Nalop, Qing Dai, Hong-Jun Gao, Harry Mönig, Nikos L. Doltsinis, Harald Fuchs, Frank Glorius
"On-surface synthesis of ballbot-type N-heterocyclic carbene polymers"

Nat. Chem. 15, 1737 (2023) 1

3. Yong Hu, Congcong Le, Yuhang Zhang, Zhen Zhao, Jiali Liu, Junzhang Ma, Nicholas C. Plumb, Milan Radovic, Hui Chen, Andreas P. Schnyder, Xianxin Wu, Xiaoli Dong, Jiangping Hu, Haitao Yang, Hong-Jun Gao, Ming Shi
"Non-trivial band topology and orbital-selective electronic nematicity in a titanium-based kagome superconductor"

Nat. Phys. 19, 1827 (2023) 1


4. Dongfei Wang, De-Liang Bao, Qi Zheng, Chang-Tian Wang, Shiyong Wang, Peng Fan, Shantanu Mishra, Lei Tao, Yao Xiao, Li Huang, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Yu-Yang Zhang, Roman Fasel, Pascal Ruffieux, Shixuan Du and Hong-Jun Gao
"Twisted bilayer zigzag-graphene nanoribbon junctions with tunable edge states"

Nat. Commun. 14, 1018 (2023) 1

5. Li Huang, Xianghua Kong, Qi Zheng, Yuqing Xing, Hui Chen, Yan Li, Zhixin Hu, Shiyu Zhu, Jingsi Qiao, Yu-Yang Zhang, Haixia Cheng, Zhihai Cheng, Xianggang Qiu, Enke Liu, Hechang Lei, Xiao Lin, Ziqiang Wang, Haitao Yang, Wei Ji, Hong-Jun Gao
"Discovery and construction of surface kagome electronic states induced by p-d electronic hybridization in Co3Sn2S2"

Nat. Commun. 14, 5230 (2023)  1

6. Yang Luo, Yulei Han, Jinjin Liu, Hui Chen, Zihao Huang, Linwei Huai, Hongyu Li, Bingqian Wang, Jianchang Shen, Shuhan Ding, Zeyu Li, Shuting Peng, Zhiyuan Wei, Yu Miao, Xiupeng Sun, Zhipeng Ou, Ziji Xiang, Makoto Hashimoto, Donghui Lu, Yugui Yao, Haitao Yang, Xianhui Chen, Hong-Jun Gao, Zhenhua Qiao, Zhiwei Wang, Junfeng He
"A unique van Hove singularity in kagome superconductor CsV3-xTaxSb5 with enhanced superconductivity"

Nat. Commun. 14, 3819 (2023)  1

7. Jiangang Yang, Xinwei Yi, Zhen Zhao, Yuyang Xie, Taimin Miao, Hailan Luo, Hao Chen, Bo Liang, Wenpei Zhu, Yuhan Ye, Jing-Yang You, Bo Gu, Shenjin Zhang, Fengfeng Zhang, Feng Yang, Zhimin Wang, Qinjun Peng, Hanqing Mao, Guodong Liu, Zuyan Xu, Hui Chen, Haitao Yang, Gang Su, Hong-Jun Gao, Lin Zhao, X. J. Zhou
"Observation of flat band, Dirac nodal lines and topological surface states in Kagome superconductor CsTi3Bi5"

Nat. Commun. 14, 4089 (2023)  1

8. Xiao Ren, Tianze Wu, Zizhao Gong, Lulu Pan, Jianling Meng, Haitao Yang, Freyja Bjork Dagbjartsdottir, Adrian Fisher, Hong-Jun Gao, Zhichuan J Xu
"The origin of magnetization-caused increment in water oxidation"

Nat. Commun. 14, 2482 (2023)  1

9Hao Wang, Lihong Bao, Roger Guzman, Kang Wu, Aiwei Wang, Li Liu, Liangmei Wu, Jiancui Chen, Qing Huan, Wu Zhou, Sokrates T. Pantelides, Hong-Jun Gao
"Ultrafast-programmable two-dimensional homojunctions based on van der Waals heterostructures on a silicon substrate"
Adv. Mater. 35, 2301067 (2023) 1

10. Zihao Huang , Guoyu Xian, Xiangbo Xiao, Xianghe Han, Guojian Qian, Chengmin Shen, Haitao Yang, Hui Chen, Banggui Liu, Ziqiang Wang, Hong-Jun Gao
"Tuning Multiple Landau Quantization in Transition-Metal Dichalcogenide with Strain"
Nano Lett. 23, 3274 (2023)  1

11. Peng Fan, Hui Chen, Xingtai Zhou, Lu Cao, Geng Li, Meng Li, Guojian Qian, Yuqing Xing, Chengmin Shen, Xiancheng Wang, Changqing Jin, Genda Gu, Hong Ding, Hong-Jun Gao
"Nanoscale Manipulation of Wrinkle-Pinned Vortices in Iron-Based Superconductors"

Nano Lett. 23, 4541 (2023)  1

12. Ruisong Ma ,Hao Li,Chenshuai Shi, Fan Wang, Le Lei, Yuanzhi Huang, Yani Liu, Huan Shan, Li Liu, Shesong Huang, Zhi-Chuan Niu, Qing Huan, Hong-Jun Gao
"Development of a cryogen-free sub-3 K low-temperature scanning probe microscope by remote liquefaction scheme"

Rev. Sci. Instrum. 94, 093701 (2023) 1

13. X. Y. Feng, Z. Zhao, J. Luo, J. Yang, A. F. Fang, H. T. Yang, H. J. Gao, R. Zhou
"Commensurate-to-incommensurate transition of charge-density-wave order and a possible quantum critical point in pressurized kagome metal CsV3Sb5"

npj Quantum Materials 8, 23 (2023)  1

14. Roger Guzman, Shoucong Ning, Ruizi Zhang, Hongtao Liu, Yinhang Ma, Yu-Yang Zhang, Lihong Bao, Haitao Yang, Shixuan Du, Michel Bosman, Stephen J. Pennycook, Hong-Jun Gao, and Wu Zhou
"Collective Magnetic Behavior in Vanadium Telluride Induced by Self-Intercalation"

ACS Nano 17, 2450 (2023)  1

15. Hao Wang, Kang Wu, Hui Guo, Hui Gao, Li Liu, Liangmei Wu, Jiancui Chen, Haitao Yang, Lihong Bao, Hong-Jun Gao
"Ultrafast-programmable two-dimensional p–n homojunction for high-performance photovoltaics and optoelectronics"

2D Mater. 10, 035019 (2023)  1

16. 
"Spin-flop transition and Zeeman effect of defect-localized bound states in the antiferromagnetic topological insulator MnBi2Te4"
Nano Res. 16, 1101 (2023) 1 

17. 
"Construction of twisted graphene-silicene heterostructures"
Nano Res. 16,7926 (2023) 1 

18. 
"On-surface synthesis and edge states of NBN-doped zigzag graphene nanoribbons"
Nano Res. 16, 10436 (2023) 1 

19. 
"Precision Graphene Nanoribbon Heterojunctions by Chain-Growth Polymerization"
Angewandte Chemie International Edition 62, e202310880 (2023) 1 

20. Shangzhi Gu, Wenyu Liu, Shuo Mi,  Guoyu Xian, Jiangfeng Guo,  Fei Pang,  Shanshan Chen,  Haitao Yang,  Hong-Jun Gao  and  Zhihai Cheng
"Twist angle-dependent work functions in CVD-grown twisted bilayer graphene probed by Kelvin probe force microscopy"
Nanoscale 15, 5825 (2023) 1 

21. J. Hou, K. Y. Chen, J. P. Sun, Z. Zhao, Y. H. Zhang, P. F. Shan, N. N. Wang, H. Zhang, K. Zhu, Y. Uwatoko, H. Chen, H. T. Yang, X. L. Dong, H.-J. Gao, and J.-G. Cheng
"Effect of hydrostatic pressure on the unconventional charge density wave and superconducting properties in two distinct phases of doped kagome superconductors CsV3-xTixSb5"
Phys. Rev. B 107, 144502 (2023) 1 

22. Jianlei Shen, Jiacheng Gao, Changjiang Yi, Meng Li, Shen Zhang, Jinying Yang, Binbin Wang, Min Zhou, Rongjin Huang, Hongxiang Wei, Haitao Yang, Youguo Shi, Xiaohong Xu, Hong-Jun Gao, Baogen Shen, Geng Li, Zhijun Wang and Enke Liu 
"Magnetic-field modulation of topological electronic state and emergent magneto-transport in a magnetic Weyl semimetal"
The Innovation 4, 100399 (2023) 1 

23. Qiuzhen Cheng, Guoyu Xian, Yin Huang, Hui Guo, Lulu Pan, Houbo Zhou, Jing Wang, Senhao Lv, Chengmin Shen, Xiao Lin, Hailong Chen, Yongfeng Li, Haitao Yang and Hong-Jun Gao 
"Three-dimensional weak localization and negative magnetoresistance in high-quality PtP2 crystals"
Science China Materials 66, 2393 (2023) 1 

24. Meng Liu, Hongyan Ji, Zhaoming Fu, Yeliang Wang, Jia-Tao Sun and Hong-Jun Gao
"Orbital distortion and electric field control of sliding ferroelectricity in a boron nitride bilayer"
J. Phys. Conden. Matter 35, 235001 (2023) 1

25. Huan Yang, Ivan Abilio, Juan Bernal Romero, Carlos Rodriguez, Miguel Escobar Godoy, Mitchell Little, Patrick Mckee, Vanessa Carbajal, Joey Li, Xing Chen, Hong-Jun Gao, Krisztian Palotas, Li Gao
"Atomic-Scale Identification of Nitrogen Dopants in Graphene on Ir(111) and Ru(0001)"
J. Phys. Conden. Matter 35, 405003 (2023) 1

26. Qin Wang, Jie Zhang, Jierui Huang, Jinan Shi, Shuai Zhang, Hui Guo, Li Huang, Hong Ding, Wu Zhou, Yan-Fang Zhang, Xiao Lin, Shixuan Du and Hong-Jun Gao
"Fabrication of a Honeycomb AuTe Monolayer with Dirac Nodal Line Fermions"
Chin. Phys. B  32, 016102 (2023) 1 

27. Siyu Li, Zhengwen Wang, Yucheng Xue, Lu Cao, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Hongjun Gao, Jinhai Mao
"Gate-controlled localization to delocalization transition of flat band wavefunction in twisted monolayer–bilayer graphene"
Chin. Phys. B  32, 067304 (2023) 1 

28. Zhang Zhou, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Xiao Lin, Jinhai Mao, Hong-Jun Gao
"Emergence of correlations in twisted monolayer–trilayer graphene heterostructures"
Chin. Phys. B  32, 097203 (2023) 1 

29. Xiao Chang, Li Huang, Yixuan Gao, Changjiang Yu, Yun Cao, Long Lv, Xiao Lin, Shixuan Du, Hong-Jun Gao
"Adsorption structure of macrocyclic energetic molecule DOATF on Au(111)"
Chin. Phys. B  32, 096802 (2023) 1

30. Hao Wang, Guo-Yu Xian, Li Liu, Xuan-Ye Liu, Hui Guo, Li-Hong Bao, Hai-Tao Yang, Hong-Jun Gao
"InSe–Te van derWaals heterostructures for current rectification and photodetection"
Chin. Phys. B  32, 087303 (2023) 1

31. Guo-Yu Xian, Pei-Jie Jiang, Yu-Hui Li, Xing-Wei Shi, Guang-Yuan Han, Hai-Tao Yang, Yu-Yang Zhang, Xiao Lin, Hong-Jun Gao
"Coexistence of Unidirectional Charge Density Waves in LaTe3"
Chin. Phys. Lett.  40, 087402 (2023) 1

32. Yan Li, Yao Xiao, Qi Zheng, Xiao Lin, Li Huang, Hong-Jun Gao
"Electronic states of domain walls in commensurate charge density wave ground state and mosaic phase in 1T -TaS2"
Chin. Phys. B  32, 077101 (2023) 1

33. Yaoyao Chen, Yu Zhang, Wei Wang, Xuan Song, Liang-Guang Jia, Can Zhang, Lili Zhou, Xu Han, Hui-Xia Yang, Li-Wei Liu, Chen Si, Hong-Jun Gao, Ye-Liang Wang 
"Visualization of Confined Electrons at Grain Boundaries in a Monolayer Charge-Density-Wave Metal"
Adv. Sci. 2306171 (2023) 1 

34. Baofei Hou, Teng Zhang, Tingting Wang, Hongyan Ji, Huixia Yang, Liangguang Jia, Xu Han, Jingsi Qiao, Yu Zhang, Liwei Liu, Hong-Jun Gao, Yeliang Wang
"Atomic tracking of thermally-driven structural evolution in 2D crystals: Case of NbSe2"
InfoMat. e12501 (2023) 1 

35. Xuan Song, Xinyu Huang, Han Yang, Liangguang Jia, Quanzhen Zhang, Yuan Huang, Xu Wu, Liwei Liu, Hong-Jun Gao, Yeliang Wang
"Robust Behavior of Charge Density Wave Quantum Motif Star-of-David in 2D NbSe2 Nanocrystals"
Small 2305359 (2023) 1 

36. Yaoyao Chen, Yu Zhang, Ze-Ping Huang, Liang-Guang Jia, Li-Wei Liu, Hui-Xia Yang, Teng Zhang, Lin He, Jia-Dong Zhou, Yuan Huang, Yuan-Chang Li, Hai-Wen Liu, Hong-Jun Gao, Ye-Liang Wang
"Visualization of Macroscopic Ising Superconducting State in Superconductor-Graphene Junctions"
Adv. Quantum Technol. 6, 2300087 (2023) 1 

37. Baofei Hou, Yu Zhang, Teng Zhang, Jizheng Wu, Quanzhen Zhang, Xu Han, Zeping Huang, Yaoyao Chen, Hongyan Ji, Tingting Wang, Liwei Liu, Chen Si, Hong-Jun Gao, Ye-Liang Wang
"Multiple Electronic Phases Coexisting under Inhomogeneous Strains in the Correlated Insulator"
Adv. Sci. 10, 2300789 (2023) 1 

38. Liwei Liu, Xuan Song, Jiaqi Dai, Han Yang, Yaoyao Chen, Xinyu Huang, Zeping Huang, Hongyan Ji, Yu Zhang, Xu Wu, Jia-Tao Sun, Quanzhen Zhang, Jiadong Zhou, Yuan Huang, Jingsi Qiao, Wei Ji, Hong-Jun Gao, Yeliang Wang
"Unveiling Electronic Behaviors in Heterochiral Charge-Density-Wave Twisted Stacking Materials with 1.25 nm Unit Dependence"
ACS Nano 17, 2702 (2023) 1