home 当前位置:首页 > 成果发表
1. Dongfei Wang, De-Liang Bao, Qi Zheng, Chang-Tian Wang, Shiyong Wang, Peng Fan, Shantanu Mishra, Lei Tao, Yao Xiao, Li Huang, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Yu-Yang Zhang, Roman Fasel, Pascal Ruffieux, Shixuan Du and Hong-Jun Gao
"Twisted bilayer zigzag-graphene nanoribbon junctions with tunable edge states"

Nat. Commun. 14, 1018 (2023)  1

2. Xiao Ren, Tianze Wu, Zizhao Gong, Lulu Pan, Jianling Meng, Haitao Yang, Freyja Bjork Dagbjartsdottir, Adrian Fisher, Hong-Jun Gao, Zhichuan J Xu
"The origin of magnetization-caused increment in water oxidation"

Nat. Commun. 14, 2482 (2023)  1


3. Zihao Huang , Guoyu Xian, Xiangbo Xiao, Xianghe Han, Guojian Qian, Chengmin Shen, Haitao Yang, Hui Chen, Banggui Liu, Ziqiang Wang, Hong-Jun Gao
"Tuning Multiple Landau Quantization in Transition-Metal Dichalcogenide with Strain"

Nano Lett. 23, 3274 (2023)  1


4. Peng Fan, Hui Chen, Xingtai Zhou, Lu Cao, Geng Li, Meng Li, Guojian Qian, Yuqing Xing, Chengmin Shen, Xiancheng Wang, Changqing Jin, Genda Gu, Hong Ding, Hong-Jun Gao
"Nanoscale Manipulation of Wrinkle-Pinned Vortices in Iron-Based Superconductors"

Nano Lett. Online (2023)  1


5. Roger Guzman, Shoucong Ning, Ruizi Zhang, Hongtao Liu, Yinhang Ma, Yu-Yang Zhang, Lihong Bao, Haitao Yang, Shixuan Du, Michel Bosman, Stephen J. Pennycook, Hong-Jun Gao, and Wu Zhou
"Collective Magnetic Behavior in Vanadium Telluride Induced by Self-Intercalation"

ACS Nano 17, 2450 (2023)  1


6. 
"Spin-flop transition and Zeeman effect of defect-localized bound states in the antiferromagnetic topological insulator MnBi2Te4"
Nano Res. 16, 1101 (2023) 1 

7. 
"Construction of twisted graphene-silicene heterostructures"
Nano Res. Online (2023) 1 

8. 
"On-surface synthesis and edge states of NBN-doped zigzag graphene nanoribbons"
Nano Res. Online (2023) 1 

9. Shangzhi Gu, Wenyu Liu, Shuo Mi,  Guoyu Xian, Jiangfeng Guo,  Fei Pang,  Shanshan Chen,  Haitao Yang,  Hong-Jun Gao  and  Zhihai Cheng
"Twist angle-dependent work functions in CVD-grown twisted bilayer graphene probed by Kelvin probe force microscopy"
Nanoscale 15, 5825 (2023) 1 

10. Jianlei Shen, Jiacheng Gao, Changjiang Yi, Meng Li, Shen Zhang, Jinying Yang, Binbin Wang, Min Zhou, Rongjin Huang, Hongxiang Wei, Haitao Yang, Youguo Shi, Xiaohong Xu, Hong-Jun Gao, Baogen Shen, Geng Li, Zhijun Wang and Enke Liu 
"Magnetic-field modulation of topological electronic state and emergent magneto-transport in a magnetic Weyl semimetal"
The Innovation 4, 100399 (2023) 1 

11. Qiuzhen Cheng, Guoyu Xian, Yin Huang, Hui Guo, Lulu Pan, Houbo Zhou, Jing Wang, Senhao Lv, Chengmin Shen, Xiao Lin, Hailong Chen, Yongfeng Li, Haitao Yang and Hong-Jun Gao 
"Three-dimensional weak localization and negative magnetoresistance in high-quality PtP2 crystals"
Science China Materials online (2023) 1 

12. Meng Liu, Hongyan Ji, Zhaoming Fu, Yeliang Wang, Jia-Tao Sun and Hong-Jun Gao
"Orbital distortion and electric field control of sliding ferroelectricity in a boron nitride bilayer"
J. Phys. Conden. Matter 35,235001 (2023) 1

13. Qin Wang, Jie Zhang, Jierui Huang, Jinan Shi, Shuai Zhang, Hui Guo, Li Huang, Hong Ding, Wu Zhou, Yan-Fang Zhang, Xiao Lin, Shixuan Du and Hong-Jun Gao
"Fabrication of a Honeycomb AuTe Monolayer with Dirac Nodal Line Fermions"
Chin. Phys. B  32, 016102 (2023) 1